Deze website maakt gebruik van analytische cookies

Motor-Z gebruikt cookies om inzicht te krijgen in de bezoekersaantallen en de pagina's te verbeteren. Door gebruik te maken van deze website, stem je in met de cookies.

Sluiten

De normen en waarden van Motor-Z.

Gedragscode voor MOTOR-Z

Motor-Z is een zorgorganisatie die op individueel niveau zorg op maat levert op het gebied van Dagbesteding & Ambulante woonbegeleiding. In de afgelopen jaren is het aanbod van Motor-Z veranderd en heeft zich ontwikkeld. Hiermee is de deelnemer meer en meer centraal komen te staan en is er qua uitbreiding meer ingespeeld op de wensen en ontwikkeling van de deelnemer.

In eerste instantie was de Dagbesteding/ individuele begeleiding het grootste aanbod, maar gezien de vraag naar een combi met ambulante begeleiding heeft Motor-Z zich verder gespecialiseerd op deze  combinatie.

Dat betekent meer inzet van personeel en dat vraagt om een gedragscode voor de samenwerking, om met elkaar duidelijk te hebben hoe wij met elkaar en onze deelnemersomgaan.

Hieronder een aantal items waarop wij de gedragscode inzetten:

Integriteit

Motor-Z wil een integere organisatie zijn die zichzelf normen en waarden stelt en zorgvuldig omgaat met deelnemers, medewerkers en andere betrokkenen. De integriteit van Motor-Z is het resultaat van het gedrag van de medewerkers. Iedere medewerker heeft hier invloed op.  Zijn of haar gedrag wordt aan de organisatie toegeschreven en slaat terug op de beeldvorming.

Wij zijn kritisch op onszelf. Voelen ons verantwoordelijk voor het welzijn van onze deelnemers en medewerkers. In ons denken en doen staat de deelnemer centraal.

Integriteit is een kwaliteitskenmerk voor het functioneren van medewerkers en de organisatie. Het is een maatstaf of de medewerkers zich in hun handelen laten leiden door de normen en waarden die kenmerkend zijn voor de organisatie. Integriteit komt concreet tot uiting in het handelen van de medewerker in uiteenlopende situaties en is een veelomvattend begrip.

Het gaat om zorgvuldig en adequaat uitoefenen van de taken en dragen van de verantwoordelijkheden en volgen van de geldende regels. Als er regels ontbreken of niet helder zijn, dan wordt verwacht dat eenieder oordeelt en handelt op moreel verantwoorde wijze, op basis van algemeen aanvaarde en sociale en ethische normen. Daarbij behoort ook het verantwoording nemen voor eigen handelen en aanspreekbaar zijn op gedrag, maar ook het aanspreken van anderen op hun gedrag.

Wat verwachten wij van onze medewerkers:

Van iedere medewerker verwachten wij, ongeacht de werkzaamheden die worden verricht, dat op een zorgvuldige wijze en vanuit eigen professionaliteit wordt gewerkt. Professionaliteit uit zich in een deskundigheid en aandacht voor ontwikkeling, flexibiliteit en inspiratie. Bestaande procedures en voorschriften worden nageleefd. Wanneer zich dilemma’s voordoen dan wordt hiermee op een integere wijze omgegaan. Wij verwachten dat eenieder zuinig is op de organisatie en zijn middelen.

Ook betreft de integriteitscode:

 • Het zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke, persoonlijk of gevoelige informatie
 • Geheimhouding van vertrouwelijke informatie indien de situatie daartoe aanleiding geeft.
 • Gedane toezeggingen, gemaakte afspraken en verplichtingen nakomen.
 • Het werken op basis van respect, waardering en wederzijds vertrouwen.
 • Het aangeven indien iets gevraagd of verwacht wordt dat naar eigen inzicht en oordeel niet integer zou zijn.
 • Het gebruik van social media. Ben je online actief wees je ervan bewust dat je hier zorgvuldig mee omgaat daar waar het cliënten aangaat.

Geheimhoudingsplicht

Te allen tijde zal de wet op de AVG van kracht zijn in het werken met de deelnemer. De medewerker zal geen informatie verstrekken aan derden zonder dit met de deelnemer te hebben besproken

Kernwaarden en competenties

De essentie van de beroepshouding is dat een medewerker bij Motor-Z integer en betrouwbaar is, zijn vak naar beste kunnen uitvoert. Persoonlijke kwaliteiten zijn daarbij essentieel. Van de medewerkers mag verwacht worden dat hij/zij evenwichtig, flexibel en doortastend is alsmede over empathisch vermogen beschikt. Tevens dat hij/zij vaardig is in gespreksvoering is en kennis heeft van mogelijkheden binnen de organisatie.

Het onderschrijven van de doelstelling van Motor-Z is een vereiste.

Dossiervorming

De medewerker dient het dossier dat hij aanlegt van de deelnemer zodanig te bewaren dat het niet toegankelijk is voor derden. Het dossier blijft vertrouwelijk. Slechts met instemming van de deelnemer zal een lopend dossier kunnen worden overgedragen of gedeeld met derden. Hiervoor zal altijd schriftelijk toestemming worden gevraagd aan de client. Wij werken binnen Motor-Z in Carefriend een digitale veilige omgeving die vanuit de Zorg coöperatie wordt gefaciliteerd en beheerd.

Medewerkers zijn alleen geautoriseerd voor de deelnemers waar zij direct mee werken.

De bewaarperiode van het dossier is bepaald door de daarvoor wettelijke eisen.

Gedragscode voor MOTOR-Z

Motor-Z is een zorgorganisatie die op individueel niveau zorg op maat levert op het gebied van Dagbesteding & Ambulante woonbegeleiding. In de afgelopen jaren is het aanbod van Motor-Z veranderd en heeft zich ontwikkeld. Hiermee is de deelnemer meer en meer centraal komen te staan en is er qua uitbreiding meer ingespeeld op de wensen en ontwikkeling van de deelnemer.

In eerste instantie was de Dagbesteding/ individuele begeleiding het grootste aanbod, maar gezien de vraag naar een combi met ambulante begeleiding heeft Motor-Z zich verder gespecialiseerd op deze  combinatie.

Dat betekent meer inzet van personeel en dat vraagt om een gedragscode voor de samenwerking, om met elkaar duidelijk te hebben hoe wij met elkaar en onze deelnemersomgaan.

Hieronder een aantal items waarop wij de gedragscode inzetten:

De 10 gouden regels

 1. We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving.
 2. We zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer en goede gang van zaken.
 3. We helpen elkaar waar dat nodig is.
 4. We dragen allemaal bij aan een open communicatie. We lossen problemen op door er over te praten.
 5. We pesten, bedriegen en negeren anderen niet.
 6. We vinden dat op Motor-Z alcohol, drugs, wapens en gokken niet thuishoren
 7. We vinden dat er geen plaats is voor racisme, discriminatie en geweld.
 8. We staan voor een positieve houding, correct gedrag en net taalgebruik.
 9. We doen altijd melding bij de politie in geval van diefstal, vernieling of geweld
 10. Bij ernstige zaken doen we vanuit Motor-Z aangifte

Copyright ©Motor-Z - Website door Casper van Rongen UX/UI-Design